Regulamin Programu Partnerskiego

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu partnerskiego Money2Money (dalej: Program), a w szczególności zasady zawierania i rozwiązywania między Totalmoney.pl i Partnerami umów dzierżawy powierzchni reklamowej na serwisach reklamowych Partnerów oraz obliczania i wypłaty wynagrodzenia należnego Partnerom.
 2. Organizatorem programu partnerskiego jest spółka Totalmoney.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarzy KRS pod numerem KRS 45348, NIP 8971652608, kapitał zakładowy 3.279.500,00 złotych.
 3. Partnerem w ramach Programu może być każdy wydawca serwisu internetowego zainteresowany rozpowszechnianiem we własnym serwisie internetowym reklam pochodzących od Totalmoney.pl. W szczególności Partnerem może być:
 4. 1) każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w dowolnej formie (spółka prawa handlowego, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą),
  2) każda pełnoletnia osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, jednak zainteresowana zarobkową dzierżawą powierzchni reklamowej na własnym serwisie internetowym.
 5. W szczególnych przypadkach Partner, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może zawrzeć umowę dzierżawy w odniesieniu do serwisu internetowego Partnera utworzonego w subdomenie przydzielonej w domenie internetowej należącej do Totalmoney.pl.

§ 2

 1. Warunkiem podjęcia współpracy w ramach Programu jest:
 2. 1) dokonanie prawidłowej rejestracji Partnera,
  2) dokonanie przez Totalmoney.pl weryfikacji Partnera,
  3) zawarcie umowy dzierżawy powierzchni reklamowej,
  4) aktywacja konta Partnera przez Totalmoney.pl.
 3. Z chwilą aktywacji konta Partnera zawarta zostaje umowa dzierżawy powierzchni reklamowej w serwisie internetowym Partnera.

§ 3

 1. Rejestracja Partnera następuje za pomocą formularza internetowego udostępnionego na stronie www.money2money.com.pl/#rejestracja/. Podczas wypełniania formularza Partner wybiera rodzaj konta, tj.:
 2. 1) „konto firma polska” – w przypadku Partnera będącego przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Polski,
  2) „konto firma zagraniczna” – w przypadku Partnera będącego przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą poza terenem Polski,
  3) „konto osoba prywatna” – w przypadku Partnera będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.
 3. Sposób i warunki przetwarzania danych osobowych określa oświadczenie Użytkownika oraz stosowana polityka prywatności.

§ 4

 1. Przez rejestrację Partnera rozumie się podanie danych o jakich mowa w par. 3 pkt 2 lub 3. Przy pełnej rejestracji Partner dokonuje także akceptacji niniejszego regulaminu oraz potwierdza zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.
 2. Po rejestracji przez Partnera Totalmoney.pl dokonuje weryfikacji Partnera w terminie 48 godzin roboczych od rejestracji.
 3. Po dokonaniu akceptacji Partner otrzymuje potwierdzenie rejestracji konta w Programie wraz z regulaminem oraz zawartą umową w postaci .pdf
 4. Totalmoney.pl może odmówić weryfikacji Partnera w szczególności ze względu na niską jakość zgłoszonego serwisu bądź prowadzenie przez Partnera działalności na rzecz podmiotu konkurencyjnego wobec Totalmoney.pl.
 5. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji Partnera konto Partnera jest bezzwłocznie usuwane.
 6. Partner będący osobą prawną może zostać zobowiązany do dostarczenia Totalmoney.pl dodatkowych dokumentów potwierdzających jego tożsamość, uprawnienie osób wskazanych do reprezentacji, bądź nadanie numeru NIP.
 7. Umowę uważa się za zawartą z datą wskazaną w treści umowy.

§ 5

 1. Partner może zmienić rodzaj konta ze zwykłego na firmowe przy użyciu stosownego formularza. W celu zmiany rodzaju konta Partner podaje dane niezbędne dla zarejestrowania konta.
 2. Partner może zmienić lub dodać nowy adres serwisu internetowego przy użyciu stosownego formularza lub poprzez kontakt drogą elektroniczną na skrzynkę wydawca@totalmoney.pl
 3. sprawach określonych w ust. 1-2 stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu o weryfikacji Partnera i zawarciu umowy.

§ 6

 1. Umowa dzierżawy powierzchni reklamowej zawarta jest na czas nieokreślony.
 2. Każda ze stron umowy może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyn z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca.
 3. Totalmoney.pl może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w szczególności gdy:
 4. 1) jeśli Partner zmieni rodzaj, treść bądź charakter serwisu internetowego bez powiadomienia o tym Totalmoney.pl lub jeśli Totalmoney.pl nie zaakceptuje zmian w serwisie www będącym przedmiotem działania Partnera,
  2) jeśli Totalmoney.pl poweźmie informację o jakiejkolwiek bezprawnej działalności Partnera prowadzonej za pomocą serwisu internetowego, w szczególności: rozpowszechniania bezprawnych treści bądź złośliwego kodu,
  3) jeśli Partner istotnie naruszy postanowienia zawartej umowy,
  4) jeśli Partner będzie podejmował działania zmierzające do bezpodstawnego osiągnięcia wynagrodzenia, w szczególności jeśli będzie podejmował działania zmierzające do generowania sztucznego ruchu oraz składania fałszywych wniosków produktowych w serwisie bądź używał narzędzi, skryptów i podobnych funkcjonalności zmierzających do tego samego celu,
  5) jeśli Partner będzie świadczył w serwisie internetowym inne usługi reklamowe w sposób niezgodny z przepisami prawa,
 5. Totalmoney.pl rozwiązuje umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeśli Partner dokonał samodzielnego usunięcia konta poprzez kliknięcie stosownego przycisku w panelu Partnera.
 6. Po rozwiązaniu umowy Partner zobowiązany jest do bezzwłocznego usunięcia z serwisu internetowego wszelkich danych, w szczególności form reklamowych oraz oznaczeń towarów, rozpowszechnionych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 7

 1. Na wydzierżawionej powierzchni reklamowej Totalmoney.pl może rozpowszechniać dowolne formy reklamowe dostarczone według własnego uznania.
 2. Partner nie może ingerować w treść, wygląd lub układ graficzny rozpowszechnionych form reklamowych w sposób inny, niż przewidziany technicznymi możliwościami konta.
 3. Partner nie może wykorzystywać żadnych danych udostępnionych mu w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy w sposób niezgodny z celem niniejszej umowy. W szczególności Partner nie jest uprawniony do korzystania z jakichkolwiek utworów, znaków towarowych oraz innych danych, niezależnie od tego, czy pochodzą od Totalmoney.pl lub od osób trzecich, nawet jeśli zleciły Totalmoney.pl rozpowszechnianie form reklamowych w M2M.

§ 8

 1. Partner zobowiązany jest do prowadzenia serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Partner zobowiązany jest do stałego utrzymywania serwisu internetowego w stałej dostępności dla użytkowników.
 3. Partner nie ponosi odpowiedzialności za treść form reklamowych, chyba że dokona w nich nieuprawnionych zmian.
 4. Partner korzystający z przydzielonej przez Totalmoney.pl subdomeny w domenie należącej do Totalmoney.pl wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie reklam w serwisie, w liczbie nie więcej niż pięciu jednocześnie.

§ 9

 1. Partner nie może podejmować jakichkolwiek czynności zmierzających do nabycia prawa do wynagrodzenia w sposób sprzeczny z celem zawartej umowy.
 2. W szczególności Partner nie może:
 3. 1) generować w serwisie pozornego ruchu użytkowników, zakłócając funkcjonowanie form reklamowych rozpowszechnionych przez Totalmoney.pl,
  2) używać narzędzi, skryptów lub podobnych funkcjonalności w celu generowania pozornych kliknięć w formy reklamowe,
  3) prowadzić działań prowadzących do składania pozornych wniosków produktowych.
 4. Partner nie może podejmować jakichkolwiek działań zakłócających funkcjonowanie systemu Programu oraz systemów teleinformatycznych.
 5. W przypadku podejmowania przez Partnera działań wskazanych w ust. 2, Totalmoney.pl uprawniona jest do żądania zapłaty przez Partnera kary umownej w wysokości łącznego wynagrodzenia Partnera osiągniętego w każdym miesiącu, w którym Partner podjął takie działania oraz dwóch miesiącach poprzedzających. Kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego Partnerowi, wyjąwszy jednak wynagrodzenie nabyte wskutek działań niezgodnych z zawartą umową. Dodatkowo Partner z tytułu działań nieuprawnionych traci prawo do Premii Specjalnych – Polecaj Money2Money.

§ 10

 1. Partner, za zgodą Totalmoney.pl, może pozyskiwać własnych współpracowników, którzy będą działać na jego rzecz. Przy czym Partner w pełni odpowiada za jego działania pod rygorem rozwiązania umowy zgodnie z zapisami w par. 9. Partner samodzielnie i na swój własny koszt pozyskuje swoich współpracowników oraz dokonuje rozliczeń z nimi bez udziału Totalmoney.pl
 2. Partner zrzeszający do współpracy w ramach programu partnerskiego Money2Money inne osoby/podmioty gospodarcze ponosi pełną i niczym nie ograniczoną odpowiedzialność za ich działania i zaniechania, z zastrzeżeniem, że wyłącza się zastosowanie art. 429 kc w zakresie wyłączenia odpowiedzialności Partnera za szkody wywołane zachowaniem osób trzecich przy wykonaniu umowy.
 3. Partner oraz współpracownicy nie mogą wykorzystywać żadnych danych udostępnionych im w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy w sposób niezgodny z celem niniejszej umowy. W szczególności Partner oraz współpracownicy nie są uprawnieni do korzystania z jakichkolwiek utworów, znaków towarowych oraz innych danych w innym celu, niż wynikającym z zawartej umowy,
 4. Zawarcie niniejszej umowy nie oznacza udzielenia Partnerowi lub współpracownikom zezwolenia na korzystanie z jakichkolwiek znaków towarowych.
 5. Totalmoney.pl zastrzega sobie prawo do zawieszania udziału lub usunięcia z programu każdego ze współpracowników, który dopuścił się rażącego naruszenia warunków świadczenia usług przez współpracowników o jakich mowa w par. 9

§ 11

 1. W ramach Premii Specjalnej Polecaj Money2Money - Partner podlega następującym zasadom:
 2. 1) W przypadku aktywności na koncie Partnera Poleconego polecenie jego jest możliwe tylko jednokrotnie. Partner, który raz został polecony do programu partnerskiego Money2Money jest przypisany tylko i wyłącznie do Partnera polecającego. Usunięcie konta przez Partnera poleconego i ponowna rejestracja z innego linku polecającego spowoduje usunięcie linku polecającego i zostanie potraktowana jako rejestracja bezpośrednia (bez polecenia),
  2) Polecenie danego Partnera w przypadku usunięcia bądź niezaakceptowania konta z takim samym adresem zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej, numerem telefonu, adresem poczty elektronicznej zostanie potraktowane jako rejestracja bezpośrednia (bez polecenia),
  3) Polecenie danego Partnera jest możliwe: tylko od/dla osób niespokrewnionych oraz/lub tylko od/dla osób/firm zamieszkałych/prowadzących działalność gospodarczą pod innym adresem,
  4) Polecenie danego Partnera, który jest pracownikiem Partnera polecającego jest traktowane jako rejestracja bezpośrednia (bez polecenia),
  5) Totalmoney.pl przewiduje możliwość zmiany lub usunięcia osoby Polecającej wyłącznie w przypadku nadużyć lub działań niezgodnych z prawem Partnera polecającego

§ 12

 1. Totalmoney.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec Partnera za:
 2. 1) działania i zaniechania osób trzecich spowodowane treścią rozpowszechnionych reklam,
  2) działania i zaniechania podmiotów zlecających rozpowszechnianie reklam,
  3) nieprawidłowość działań systemów teleinformatycznych, z których korzystają Partner, Totalmoney.pl lub osoby trzecie,
  4) działanie siły wyższej,
  5) nieosiągnięcie przez Partnera zakładanych zysków.
 3. W każdym przypadku odpowiedzialność Totalmoney.pl wobec Partnera ograniczona jest do wartości wynagrodzenia zapłaconego Partnerowi w ciągu trzech miesięcy poprzedzających zdarzenie będące podstawą odpowiedzialności.

§ 13

 1. Tytułem dzierżawy powierzchni reklamowej Totalmoney.pl zapłaci Partnerowi wynagrodzenie w postaci czynszu dzierżawnego w wysokości zgodnej z Tabelą Wynagrodzeń widoczną w panelu Partnera po zalogowaniu.
 2. Totalmoney.pl zastrzega sobie prawo do naliczania Partnerowi Premii Specjalnych, pod warunkiem, że Partner wykaże się zwiększoną intensywnością działań będących przedmiotem niniejszej umowy. Przy czym warunki naliczenia premii specjalnych będą każdorazowo określały Warunki Premii Specjalnych.
 3. Totalmoney.pl wypłaca Partnerowi należny czynsz dzierżawny co miesiąc, pod warunkiem, że jego wysokość osiągnęła wartość co najmniej 100,00 (słownie: sto) PLN. Jeśli w danym miesiącu kalendarzowym wysokość należnego czynszu nie osiągnęła wartości 100,00 PLN, wynagrodzenie za dany miesiąc sumowane jest z wynagrodzeniem za kolejne miesiące, aż do osiągnięcia tej wartości. Ust. 3 oraz ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 4. Partner będący użytkownikiem konta firmowego wystawia fakturę na kwotę należnego mu wynagrodzenia, pod warunkiem, iż należne wynagrodzenie osiągnęło wartość 100,00 PLN netto.
 5. Partner będący użytkownikiem konta zwykłego wystawia rachunek na kwotę należnego mu wynagrodzenia, pod warunkiem, iż należne wynagrodzenie osiągnęło wartość 100,00 PLN brutto. Partner będący użytkownikiem konta zwykłego może wystawić maksymalnie dwa rachunki w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.
 6. Wynagrodzenie zostanie zapłacone najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Totalmoney.pl prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.
 7. Obliczone i wypłacone wynagrodzenie stanowi całość należności Partnera tytułem czynszu dzierżawnego za dzierżawę powierzchni reklamowej, a także całość wynagrodzenia tytułem jakichkolwiek czynności podjętych przez Partnera w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy.

§ 14

 1. Partner nie nabywa prawa do czynszu dzierżawnego, niezależnie od tego, czy faktura lub rachunek zostały wystawione i zaakceptowane przez Totalmoney.pl, jeśli określone w Tabeli Wynagrodzeń zdarzenie będące podstawą do nabycia prawa do wynagrodzenia zostało osiągnięte wskutek działania Partnera niezgodnego z zawartą umową.
 2. Jeśli Totalmoney.pl zapłaci Partnerowi wynagrodzenie, które byłoby nienależne ze względów określonych w ust. 1, wysokość zapłaconego w ten sposób wynagrodzenia zostanie potrącona z kolejnym wynagrodzeniem Partnera, niezależnie od terminu nabycia prawa do wynagrodzenia, na co Partner wyraża nieodwoływalną zgodę.
 3. Jeśli wskutek potrącenia, o którym mowa w ust. 2, nie byłby możliwy zwrot nienależnego wynagrodzenia, Totalmoney.pl może żądać od Partnera zwrotu nienależnie wypłaconego wynagrodzenia w gotówce.

§ 15

 1. Zawarcie umowy oznacza przystąpienie Partnera do Programu na warunkach określonych Regulaminem.
 2. Jeśli postanowienia zawartej umowy są inne od postanowień Regulaminu, pierwszeństwo ma umowa.
 3. Totalmoney.pl może zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie, w szczególności ze względu na zmianę zasad funkcjonowania Programu. Zmiana następuje poprzez skierowanie do Partnera informacji o treści zmian i wchodzi w życie z upływem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia od dnia poinformowania Partnera o planowanych zmianach, chyba że Partner w tym okresie złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Zmiana Tabeli Wynagrodzeń nie stanowi zmiany Regulaminu. Totalmoney.pl może zmienić Tabelę Wynagrodzeń w każdym czasie, zmiana wchodzi w życie z dniem wskazanym w informacji o zmianach w Tabeli Wynagrodzeń.

§ 16

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego o dzierżawie praw.
 2. Wszelkie spory wynikające z wykonania umowy rozstrzyga sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Totalmoney.pl.
powrót do góry